ZASADY PUBLIKACJI W CZASOPIŚMIE

„TRADITIO. PRZESTRZEŃ CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ”

 1. Magazyn „Traditio. Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” przyjmuje artykuły, wywiady, felietony, recenzje i inne materiały z zakresu tematyki cywilizacji łacińskiej i chrześcijańskiej.
 2. Przed rozpoczęciem pracy nad materiałem sugeruje się zgłosić jego temat Redaktorowi działu lub Redaktorowi naczelnemu, który przekaże informację, czy materiał mieści się w zakresie tematycznym Magazynu.
 3. Przesłanie materiału jest równoznaczne z: oświadczeniem, iż niniejsze Zasady zostały zrozumiane oraz dobrowolnie zaakceptowane; oświadczeniem, że przesyłający Autor, podpisany pod utworem własnym imieniem i nazwiskiem, posiada do niego pełnię praw; udzieleniem wydawcy Magazynu nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej, w zakresie rozpowszechniania materiału przez wydawcę w całości lub części dowolną techniką, w tym wprowadzanie zapisów utworu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, łącznie z ogólnie dostępnymi w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci, publiczne prezentowanie utworu, wykorzystywanie do celów promocyjnych i informacyjnych Magazynu.
 4. Zasady formatowania tekstu do publikacji w „Traditio. Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”: plik w formacie doc, docx (MS Word), format A4, czcionka Times New Roman, wielkość czcionki: 12, odstęp między wierszami: 1,5, bez dzielenia wyrazów, formatowania nagłówków, stosowania makr itp., plik powinien być zatytułowany nazwą wydarzenia czy przedsięwzięcia, które opisuje. Prosimy nie nazywać plików „artykuł” itp., fotografie czy ilustracje należy dołączać w formacie JPG. w rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Fotografie lub ilustracje należy dołączać w osobnych plikach, a nie wklejać do pliku doc., zarówno tekst, jak i dołączone do niego fotografie lub ilustracje powinny być podpisane nazwiskiem autora.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, korekty i zmiany tytułów oraz śródtytułów. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
 6. Redakcja nie zwraca tekstów do autora po otrzymaniu od niego autoryzacji.
 7. Autorzy składają podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich i publikację tekstów.
 8. Przestrzeganie Zasad jest obowiązkiem każdego współpracownika redakcji Magazynu „Traditio. Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”.
 9. Warunkiem przystąpienia do współpracy z Magazynem jest pozytywne przejście procesu rekrutacji prowadzonego przez Redakcję.
 10. Współpracownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z pełnionej funkcji, wyjaśniając uprzednio swoją decyzję Redaktorowi.
 11. Współpraca z redakcją Magazynu „Traditio. Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” jest nieodpłatna. Głównym celem jest sprawdzenie się w roli Autora oraz szkolenie swoich umiejętności w przekazywaniu treści.
 12. Współpracownicy Redakcji zobowiązani są do podania swoich danych osobowych przy przystąpieniu do współpracy. Koniecznym jest również podanie numeru kontaktowego i adresu e-mail do celów wewnątrz informacyjnych i promocyjnych Magazynu.
 13. Autorzy nie będący redaktorami zobowiązują się współpracować z Redaktorem właściwego działu.
Udostępnij