Radio Kraków o naszej konferencji: https://www.radiokrakow.pl/promocja/ogolnopolska-konferencja-interdyscyplinarna-z-cyklu-czlowiek-w-relacji-do-o-temacie-przewodnim-zagrozenia

Organizacja 4. ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Człowiek w relacji do...”
Komunikat konferencyjny: Organizacja 4. ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Człowiek w relacji do…”

solidarnosc-—-poprawny

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Myśli Personalistycznej Jana Pawła II TRADITIO (przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie) nawiązało współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Pedagogów Rodziny (Małopolska Uczelnia Państwowa imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu).

www.uczelniaoswiecim.edu.pl

SZKOLENIA

organizowane przez

KOŁO NAUKOWE

> TRADITIO <

W roku akademickim 2020 / 2021 mamy przyjemność rozpocząć cykl spotkań naukowych online, które będą skupiać się na poznawaniu zaawansowanych tajników pracy naukowej.

Pierwsze spotkanie dotyczyć będzie wykorzystywania baz danych nauk społecznych. Poprowadzi je ks. dr hab. Grzegorz Godawa, za co z góry serdecznie dziękujemy! Osoby zainteresowane prowadzeniem spotkań szkoleniowych (także doktoranci) proszeni są o kontakt. Propozycje tematów kolejnych szkoleń mile widziane. Na MS TEAMS utworzony został zespół „Spotkania Koła Traditio”.

Magdalena Ochońska, doktorantka NoR, WNS, UPJPII

Współpraca między Kołami Naukowymi (TRADITIO, UPJPII i CONSECRATIO VITAE, UKSW, rok akademicki 2020 / 2021)

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Myśli Personalistycznej Jana Pawła II TRADITIO (przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie) nawiązało współpracę z Kołem Naukowym Consecratio Vitae działającym w ramach Wydziału Prawa Kanonicznego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

uksw.edu.pl

Szkolenia Koła Naukowego TRADITIO

Mamy przyjemność rozpocząć nowy cykl spotkań w ramach działalności koła naukowego „Traditio”, które będą skupiać się na poznawaniu zaawansowanych tajników pracy naukowej. Pierwsze spotkanie dotyczyć będzie wykorzystywania baz danych nauk społecznych. Poprowadzi je ks. dr hab. Grzegorz Godawa, za co z góry serdecznie dziękujemy! Osoby zainteresowane prowadzeniem spotkań szkoleniowych (także doktoranci) proszeni są o kontakt. Propozycje tematów kolejnych szkoleń mile widziane. Na MS Teams utworzony został zespół „Spotkanie Koła Traditio”.

Magdalena Ochońska, doktorantka NoR, WNS, UPJPII.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów Koła Naukowego Myśli Personalistycznej Jana Pawła II TRADITIO przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie pt. „Człowiek w relacji do… AUTORYTETU” (wideokonferencja).

Organizowane corocznie przez Członków Koła Naukowego Myśli Personalistycznej Jana Pawła II < TRADITIO >, działającego przy UPJPII w Krakowie, Ogólnopolskie Konferencje Naukowe z cyklu „Człowiek w relacji do…” poświęcone są analizie i interdyscyplinarnemu namysłowi nad myślą personalistyczną zarówno w teorii, jak w praktyce. W roku akademickim 2018/2019 pod patronatem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przy patronacie honorowym Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II, doktoranci i pracownicy naukowi wieloaspektowo debatowali nad tematem człowieka, jako istoty relacyjnej. Oprócz klasycznych zagadnień z zakresu filozofii, nauk społecznych i teologii, występowały również bardzo oryginalne ujęcia problemu: Dzieło sztuki jako byt międzyrelacyjny, Figura homo sacer i matematyka – model wyboru wartości godności osoby, Seksualność w relacji „człowiek – Bóg”).

W roku bieżącym, w ramach realizacji celów statutowych Koła Naukowego Myśli Personalistycznej Jana Pawła II < TRADITIO >, pochyliliśmy się nad problemem autorytetu. Dnia 21 maja 2020 r. odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “CZŁOWIEK W RELACJI DO… AUTORYTETU”, tym razem w formie E-KONFERENCJI. Spotkanie, oprócz zdobycia interesującej wiedzy i podzielenia się inspirującymi referatami, stanowiło okazję do zacieśnienia więzi między przedstawicielami sześciu ośrodków naukowych, reprezentowanych przez pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Otwarcia wydarzenia dokonali Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński i Pan Mateusz Zbróg, członek Stowarzyszenia Katolickiego CIVITAS CHRISTIANA.

Konferencja została podzielona na dwie sesje. Sesja pierwsza skoncentrowana była na odniesieniach człowieka względem autorytetu w ujęciach filozoficznoteologicznych. Rozpoczęły ją wystąpienia: Autorytet Jezusa w Ewangeliach Ks. dr hab. Stanisława Wronki (UPJPII) i Człowiek w relacji do Boga – wystąpienie S. dr hab. Anny Emmanueli Klich (UPJPII) z Zakonu Świętej Urszuli. Następnie Pan mgr Marcin Murzyn (AIK) tłumaczył, jaka jest rola autorytetu w dydaktyce filozofii. Pan mgr Jakub Ciszyn (UG) podjął temat autorytetu znawcy w dobie globalnej iluzoryczności, Pani mgr Klaudia Karpiel (UPJPII) mówiła o współczesnym konflikcie międzypokoleniowym. Następnie Pan Dawid Szombierski (UŚ) objaśniał, jak Artur Schopenhauer zapatruje się w swojej filozofii na temat roli autorytetu. Pani mgr Agnieszka Pawlenka (UŚ) przemawiała o człowieku w odniesieniu do autorytarnej poezji w cywilizacji starożytnej Grecji. Pani mgr Hanna Górska (UPJPII) odpowiadała na pytanie: Czy anioł jest autorytetem dla bohaterów opowiadań biblijnych? Problem badawczy był analizowany na podstawie wybranych fragmentów Starego Testamentu. Na zakończenie pierwszej części wystąpień naukowych, wygłosił swój referat Pan mgr Bartosz Trębacz (UPJPII), na temat autorytetu Sanhedrynu jako najwyższej władzy Izraela w czasach panowania Cesarstwa Rzymskiego.
Pani dr Renata Chrzanowska (UPJPII) swoim referatem zatytułowanym: Katecheza głosem, odsyłającym do Słowa otworzyła drugą część pierwszej sesji konferencji. Następnie Pani mgr Natalia Janowiec (UPJPII), ukazała autorytet papieża św. Jana Pawła II. W dalszej kolejności Panowie: mgr Ireneusz Skoczeń (UPJPII) i mgr Adam Chrapusta (UPJPII) określali autorytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w tworzeniu idei diakonii. Z kolei Pani mgr Joanna Pyszna (KUL) mówiła o autorytecie od strony wspólnoty zakonnej w nauczaniu przedstawicielek szkoły duchowości zmartwychwstańskiej. Pani mgr Joanna Matyja-Dudek (UPJPII) objaśniała, jak psychologia współczesna podchodzi do relacji pionowych, a jak w myśli personalistycznej Jan Paweł II ujmuje wątki dotyczące ojcostwa. Na zakończenie pierwszej części spotkania, poprowadzony został panel dyskusyjny.

Podczas drugiej sesji skupiono się na podejściu człowieka do autorytetu od strony nauk społecznych: nauk socjologicznych, nauk prawnych, pedagogiki, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz familiologii. Rozpoczął ją Pan dr Przemysław Żebrok (UPJPII), przedstawiając problem autorytetu dziadka w rodzinie. Następnie Pan Szymon Rój (UJ), poddał analizie krytycznej autorytety społeczne i moralne w Polsce w XX wieku. Z kolei Pani mgr Magdalena Ochońska (UPJPII) w swojej analizie porównawczej zaprezentowała myśl społeczną dwóch papieży: św. Jana Pawła II (Familiaris consortio) i Franciszka (Amoris laetitia). Pani mgr Joanna Kata (UMCS), mówiła o autorytecie i jego znaczeniu w kształtowaniu życia młodego człowieka. Pani mgr Beata Kuźniarowska (UPJPII) wyjaśniała kluczową rolę osoby obdarzonej autorytetem w złożonym procesie wychowania. W następnej kolejności Pani mgr Agata Gorczyca (UPJPII) w referacie zatytułowanym: Nauczyciel jako autorytet w zwalczaniu zjawiska mobbingu w szkole, wyjaśniała, jak nauczyciel może przerwać prześladowanie i jakie aktualnie zauważa się oczekiwania ze strony uczniów w stosunku do wychowawcy reprezentującego autorytet szkolny. Wystąpienie Pana mgr Dawida Gutka (KUL) pt. Wychowawca, nauczyciel, mistrz. Co współcześnie oczekuje uczeń od nauczyciela? zamknęło część pierwszą sesji drugiej.

Po przerwie, Pani Ewelina Rąpała (UŚ) odpowiadała w swoim wywodzie na pytanie: Czy problem autorytetu w psychologii, jest problemem? Następnie Pani mgr Katarzyna Okólska (UŁ) poruszyła pojęcie kuratora sądowego jako autorytetu. Dalej Pani mgr Gabriela Dobińska (UŁ) nakreśliła zagadnienie strategii zawodowych stosowanych przez wychowawców z młodzieżowego ośrodka wychowawczego w pracy z rodzinami osób nieletnich. Po niej wygłosiła swój referat Pani mgr Joanna Cabak (UPJPII), na temat influencera, jako autorytetu nowego. Kolejny Prelegent, mgr O. Łukasz Buksa OFM (UPJPII) kontynuował niniejszą myśl o influencerach. Na zakończenie Pani mgr Barbara Rozmus (UPJPII) objaśniała mechanizm budowania autorytetu rodziny na Instagramie. Część drugą Nauk Społecznych konferencji zamknął panel dyskusyjny.

Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, by w zastanej sytuacji epidemiologicznej w Polsce, Europie i na świecie, konferencja mogła się sprawnie odbyć. TV UPJP2 objęła wydarzenie głównym patronatem. Dodatkowo projekt został nagłośniony przez: „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”, „Tryby”, „Civitas Christiana”, „Anthropos My / Wokół Człowieka”.

Podobnie jak w roku ubiegłym, także tym razem planujemy wydanie drukiem publikacji pokonferencyjnej, która ukaże się w roku akademickim 2020/21, nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Redaktorem naukowym publikacji jest ks. dr hab. Stanisław Wronka.

red. Weronika Rachwał, studentka NoR, WNS, UPJPII,
red. Dorota Kumorek, doktorantka NoR, WNS, UPJPII, organizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek w relacji do… Autorytetu”.

KOŁO NAUKOWE MYŚLI PERSONALISTYCZNEJ JANA PAWŁA II TRADITIO

Organizacja naukowa przy Wydziale Teologicznym zrzeszająca doktorantów, studentów, a także pracowników naukowych wszystkich wydziałów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Celem Koła jest aktywność naukowa oraz popularyzacja myśli personalistycznej w kontekście różnych dziedzin naukowych. Personalizm, jako system, którego podstawowym aksjomatem jest założenie o niewyczerpywalnej wartości godności każdej osoby ludzkiej jest przedmiotem zainteresowań współczesnych kierunków filozoficznych przykładających szczególną wagę do pojęcia persony. Szczególny nacisk zatem kładziemy na ścisłe rozwijanie i analizę pojęcia godności osoby w naukach teologicznych, społecznych, w filozofii oraz przy pomocy ścisłych metod matematyczno-fizycznych. Członkowie Koła dążą jednocześnie do wdrażania w życie (swoje i otoczenia) zasad personalizmu praktycznego, a więc chcą kierować się zasadą imperatywu personalistycznego – czyli afirmacji godności każdej osoby.

Statut-KNMPJPII-TRADITIO

 

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA „Pomiędzy szacunkiem a odpowiedzialnością Rola autorytetu w rozwoju osobowym człowieka” redakcja naukowa: Adam Chrapusta, Ireneusz Skoczeń, ks. Stanisław Wronka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2021,