Czasopismo „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” obchodzi w tym roku jubileusz – to już 7 lat. Poprzez naszą pracę naukową podtrzymujemy i z entuzjazmem krzewimy katolickie wartości, tak bardzo doceniane przez personalistów chrześcijańskich, do których należy zaliczyć m.in. Feliksa Konecznego. Według niniejszego historyka to dzięki katolicyzmowi dopiero w cywilizacji łacińskiej urzeczywistniła się supremacja pierwiastka duchowego nad materialnym. Warto w tym miejscu przytoczyć jego słowa podkreślające istotę etyki katolickiej w kształtowaniu społeczeństwa europejskiego: „Etyka cywilizacji łacińskiej jest etyką katolicką, bo cywilizacja ta jest dziełem Kościoła, składa się z narodów wychowywanych przez Kościół”1. Przy czym, etyka ta nie jest redukowaniem chrześcijaństwa, które wiąże się z „etycznym” urządzaniem się na ziemi, aby nie narazić się Bogu, lecz jej podstawą powinna być droga do Boga, gdzie celem jest szczęście wieczne, zbawienie.

Nasilający się kryzys duchowy współczesnego świata jest jednym z coraz głośniejszych tematów podejmowanych przez ludzi nauki, którym nie jest obojętna przyszłość następnych pokoleń. Niniejszy kryzys ujawnia się przede wszystkim w kwestionowaniu fundamentalnych wartości, zasad, a także autorytetów. Podważanie prawdy wiąże się z odrzuceniem podstawowej prawdy o istnieniu Boga, a to niesie z sobą następstwo przeczenia i ignorancji względem Bożych praw, przy jednoczesnej apoteozie wolności, z której czyni się absolut. Wobec powyższego, Benedykt XVI wskazuje, iż: „Jedynie gdy będziemy «trwać niewzruszenie» przy zdrowym nauczaniu, zdołamy odpowiedzieć na wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć w zmieniającym się świecie. Tylko w ten sposób damy niezawodne świadectwo prawdzie Ewangelii i jej moralnemu nauczaniu. Świat oczekuje od nas tego właśnie przesłania. Podobnie jak pierwsi chrześcijanie, mamy obowiązek dawać przejrzyste świadectwo «motywów naszej nadziei», tak by oczy wszystkich ludzi dobrej woli mogły się otworzyć i zobaczyć, że Bóg objawił swoje oblicze i pozwolił nam uczestniczyć w swoim Boskim życiu przez Jezusa Chrystusa. Tylko On jest naszą nadzieją! Bóg objawił swoją miłość do wszystkich narodów przez tajemnicę męki i śmierci swego Syna i wezwał nas, byśmy głosili, że On naprawdę zmartwychwstał, zasiadł po prawicy Ojca i «powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych»2.

W atmosferze gotowości ale także wdzięczności wobec Pana Boga za wszystko czego dokonał w czasie minionych 7-miu lat, redakcja czasopisma „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” kontynuuje swoją działalność na rzecz dobra wspólnego. Ufając Bożej Opatrzności oddajemy w Państwa ręce kolejne, trzynaste wydanie, mając nadzieję, iż znajdzie przychylność wśród Czytelników duchownych i świeckich, a do grona stałych dołączą także nowi.

dr Dawid Wiech

1 F. Koneczny, O ład w historii, wyd. Michalineum, Warszawa 1991, s. 61.

2 Benedykt XVI, Chrześcijanie winni dawać wierne świadectwo Ewangelii, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008) nr 6 (304), s. 16.